Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Beraber Alınan Eşyaların Durumu

T.C.
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi

E:2008/8965
K:2008/12446
T:03.07.2008

BOŞANMA HUKUKU
EŞLERİN MÜŞTEREK MÜLKÜ
ECRİMİSİLİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Özet
Boşanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama hakkı doğar.
Öte yandan, dava konusu somut olayda davacı eşin boşanma davası açılmadan önceki bir tarihte evden kovulduğu ve davalının evi kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, müşterek mülk için boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren ecrimisil hesaplanmalıdır.

Dava dilekçesinde 37.800.000.000 Türk Lirası davalı İsmail’den 45.000.000.000.-TL. ecrimisilin davalı şirketten faiz ve masraflarla birlikte tahsili istenilmiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dilekçesi ile; müvekkili ile davalı İsmail’in boşandıklarını, dosyanın temyiz aşamasında olduğunu, tarafların iki dairede 1/2’şer malik olup, Eylül 2002 tarihinde davalının müvekkilini evden kovduğunu, dairelerden birini davalı İsmail’in, diğerini %99 pay sahibi olduğu davalı D. Lmt. Şirketi’nin kullandığını, her iki taşınmaz içinde ortaklığın giderilmesi davası açıldığını, ancak bundan çok önce intifadan men koşulunun oluştuğunu beyanla Eylül 2002 – Mart 2007 arası dönem için davalı İsmail’in kullandığı daireden payına düşen 37.800,00.-TL’nin davalı İsmail’den davalı şirketinin kullandığı daireden payına düşen 45.000,00.-TLnin davalı şirketten tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili cevabında; evliliğin halen devam ettiğini, boşanma kararının kesinleşmediğini, boşanma davasında davacıya bağlanan tedbir nafakası için bu dairelerden aldığı gelirin nazara alındığını, talebin fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının ortaklığın giderilmesi davası açtığı tarihten (28.06.2005), bu dava tarihine kadar hesaplanan ecrimisile hükmedilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalıların tüm, davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak, TMK’ya göre boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin ayrı yaşama hakkı bulunmaktadır. Kaldı ki, davacının boşanma davası açılmadan önceki bir tarihte kovulduğu ve davalının evi ve işyerini kullanmaya devam ettiği tanık beyanları ile de anlaşılmaktadır.
Taraflar arasındaki boşanma davası 08.11.2002 tarihinde açılmış olup, mahkemece boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren hesaplanacak ecrimisile hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde ortaklığın giderilmesi dava tarihi olan 28.06.2005 den itibaren hesaplanan ecrimisilin hüküm altına alınması açıklanan nedenlerle doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 425. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.07.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:İstanbul Barosu Dergisi 2010-1