Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Dava Dilekçesi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2008/2983
K:2008/7350
T:26.05.2008

İYİNİYET KURALI
YABANCI MAHKEMEDE BOŞANMA DAVASI

Özet
Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararı, davalının talebi üzerine verildiğine ve boşanmayı talep eden davalının, Türk Kanunlar İhtilafı kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmamış olmasına bir itirazda bulunmadığına göre davalının burada tanıma talebine karşı çıkması iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Yabancı mahkeme boşanma kararında kamu düzenine açık bir aykırılık da bulunmamaktadır. O halde isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru bulunmamıştır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı, Brüksel Mahkemesince verilen boşanma kararının tanınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece, istek reddedilmiştir.
Kararı davacı temyiz etmiştir.
Yabancı mahkemede boşanma davasının, kendisine karşı tanıma istenen davalı kadın tarafından açıldığı, tarafların ikisinin de duruşmada dinlendikleri ve mahkemece, davanın kabulü ile tarafların Belçika Medeni Kanununun 232.’nci maddesi gereğince boşanmalarına karar verildiği, bu kararın kanun yollarına başvurulmayarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararı, davalının talebi üzerine verildiğine ve boşanmayı talep eden davalının, Türk Kanunlar İhtilafı kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmamış olmasına bir itirazda bulunmadığına göre davalının burada tanıma talebine karşı çıkması iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz.(TMK. 2.)
Yabancı mahkeme boşanma kararında kamu düzenine açık bir aykırılık da bulunmamaktadır. O halde isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.05.2008 Pzt.