Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davaları Ankara

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2007/21059
K:2009/1362
T:04.02.2009

BOŞANMA
MANEVİ TAZMİNAT
YOKSULLUK NAFAKASI

Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Kadının açtığı boşanma davasında, davalı kocanın kesin mehil sonucu tanıklarının dinlenmemesine karar verilmiş olması kocanın daha sonra açtığı ve bu dava ile birleşen boşanma davasında delil göstermesine ve tanıklarının dinlenmesine engel değildir. Kocanın kendi davasında gösterdiği tanıklar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 253 ve devamı maddeleri uyarınca dinlenerek, boşanma hükmünün temyiz edilmemiş olması da gözönüne alınarak, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylardaki kusur durumlarının belirlenmesi ve sonucuna göre Türk Medeni Kanununun 174/2 ve 175. madde koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekirken, davalı-davacı koca tanıkları dinlenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
SONUÇ: Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.02.2009 (Çarş.)