Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davaları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2008/8215
K:2008/14507
T:04.11.2008

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, Dazkırı’da açılmıştır. Davalı, süresinde ileri sürdüğü yetki itirazında kendisinin yerleşim yerinin Andırın olduğunu belirterek, bu yer mahkemesini yetkili göstermiştir.
Boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi, davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de açılabilir. (TMK. md.168) Tercih hakkı davayı açana aittir.
Toplanan delillerden ve daha önce reddedilen boşanma davasından, tarafların evlendikleri 2001 yılı Eylül ayından itibaren fiilen ayrıldıkları tarihe kadar Başmakçı’da oturdukları, davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerin Başmakçı olduğu, Başmakçı Adliyesi kapatıldığı için, davanın; bu yerin bağlı olduğu yargı alanı Dazkırı’da açıldığı anlaşılmaktadır. O halde davalının yetki itirazının reddi ile işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.04.11.2008 (Salı)