Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davası Bankadaki Para

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

E:2007/14801
K:2008/4078
T:24.03.2008

EŞLERİN MÜŞTEREK HESABI
BOŞANMA
ALACAK DAVASI
AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI

Özet
Dava, evlilik birliği sırasında açılan müşterek hesaptan davalı eşin para çekerek tüm hesabı kapattığından bahisle payına düşenin ödetilmesine ilişkin olup, konusu (evlilik birliği içinde edilmiş malların tasfiyesine yönelik bulunduğundan) Aile Mahkemesinde bakılması gerekir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup, düşünüldü;
KARAR
Davacı, davalı ile evli iken 24.11.2001 tarihinde müşterek olarak açılan hesaptan 10.04.2003 tarihinde hepsini çekip hesabı kapattığını ileri sürerek, tahsili için yaptığı takibe itirazın iptali ile %40 tazminata karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddine dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Davacı, evlilik birliği sırasında açılan müşterek hesaptan davalı eşin para çekerek tüm hesabı kapattığından bahisle eldeki davayı açmıştır. Davalı çekilen paranın davacı ile boşanma sırasında yapılan anlaşma ile kendisine verildiğini, karşılığında davacı eşe de başka malvarlıklarının bırakıldığını savunmuştur. Evlilik birliğinin devam ettiği esnada paranın çekildiği ve davalı iddiası da gözetilerek açılan davanın evlilik birliği içinde edinilmiş malların tasfiyesine yönelik olduğu anlaşıldığından davaya bakmakla görevli olan mahkeme Aile Mahkemesidir. Görevle ilgili hususlar resen gözeteceğinden, mahkemece Aile mahkemesinin görevli olduğuna dayanılarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esası incelenip, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykın olup, bozmayı gerektirir.
2- Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 no’lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, 2 no’lu bentte açıklanan nedenlere göre bu aşamada davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz arcınm istek halinde iadesine, 24.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.