Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davası Mal Kaçırma

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi

E:2007/5643
K:2008/364
T:29.01.2008

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-KARAR: Davacı vekili, davalılardan E. Y.’m müvekkiline olan borcun tahsili için yaptıkları icra takibi sırasında borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla kendisine ait taşınmazı eşi olan diğer davalıya sattığını daha sonrada muvazaalı olarak boşandıklarını öne sürerek yapılan devir işleminin iptalini talep etmiştir.
Davalılar, satış işleminde muvazaa bulunmadığını, boşanma nedeniyle dava konusu taşınmazın davalı M.’ye bırakıldığını savunarak davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece davanln reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava İİK.nun 277 ve devamı maddelerine göre açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Davacı S.’in alacağı 15.08.2003 tarihinde doğmuş davaya konu tasarruf ise 02.12.2003 tarihinde yapılmıştır. Tasarrufun tarafı olan davalılar tasarruf tarihinde karı kocadır. İİK’nun 280/2 maddesinde borçlunun karı veya kocasının borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastını bildiği, bu durumun aksini 3. şahsın kanıtlaması gerektiği öngörülmüştür. Davalı 3. kişi M. borçlu davalı E.’ın aciz halini ve alacaklısından mal kaçırma amacını bilebilecek en yakın kişidir. Davalılar tapudaki devir işleminin boşanmaya rıza göstermesi karşılığında M.’ye devredildiğini savunmuş iseler de bu savunmalarını kanıtlayacak resmi veya yazılı belgede sunamamışlardır. Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere davanın reddi doğru görülmemiştir.
Davacı S. Özçelik’in temyiz itirazları yerindedir, kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, peşin alman harcın istek halinde temyiz _ eden davacıya geri verilmesine 29.1.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Balkan V. Üye Üye Üye Üye
A.Ekinci N.Çiğdemtekin A.Malkoç A.Velioğlu A.Ş.Sertkaya