Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davası Nasıl Açılır

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2007/17786
K:2008/17377
T:18.12.2008

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle * davacı kadın tarafından açılan nafaka ve boşanma davalarının birleştirilerek yargılama yapıldığının ve davalı koca tarafından açılmış bir karşılık davanın bulunmadığının anlaşılmış bulunmasına göre davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadına babasının ölümü üzerine miras yoluyla bir kısım malların intikal ettiği, ayrıca kira geliri bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bu malların değeri ve geliri tespit edilip, davacı kadını yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı araştırılıp sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde yoksulluk nafakası takdiri de doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında temyize konu kısımların yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 18.12.2008 (Prş.)