Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davası Tedbir Kararları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/19150
K:2007/7775
T:10.05.2007

BOŞANMA DAVASI
TEDBİR KARARI

“ÖZET”
BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI AÇILINCA HAKİM, DAVANIN DEVAMI SÜRESİNCE EŞLERİN BARINMALARINA İLİŞKİN OLARAK GEÇİCİ ÖNLEMLERİ KENDİLİĞİNDEN ALIR.

4721 s. Yasa m. 169

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm; manevi tazminat, vekalet ücreti ve konutun tahsis kararı yönünden temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Boşanma veya ayrılık davası açılınca, hakimin davanın devamı süresince eşlerin barınmalarına ilişkin olarak geçici önlemleri kendiliğinden alması gerekmektedir (MK m. 169). Davacı (kadın), Düziçi 18 parseldeki üç katlı binanın ikinci katının kendisine tedbiren tahsis edilmesini istemiştir. 11.07.2006 tarihli ara kararında istek doğrultusunda ikinci kat tahsis edildiği halde, istek aşılarak (HUMK m. 74) sebebi açıklanmadan binanın tamı hakkında tedbir kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün ikinci bentte gösterilen sebeple (BOZULMASINA), kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise (ONANMASINA), temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 10.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:YKD AĞUSTOS 2007