Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davasında Yetki

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2010/9427
K:2010/13612
T:07.07.2010

BOŞANMA
YETKİ
ADRES TESBİTİ

Özet
Davacı, otuz beş yıldır oturduğu ve yerleşim yeri olduğunu ileri sürdüğü yer mahkemesinde boşanma davasını açmıştır. 29.4.2006 günü yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre; kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus kütüklerinde bulunması zorunludur. (5490 s.k. No: 7) Bu Kanuna dayanılarak 15.8.2007’de yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne göre; yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanları esas alınır. (Yönetmelik md. 13/1) Davacının, dava tarihi itibariyle yerleşim yeri adresinin Nüfus Müd. den sorulup tespiti ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

…Mahkemenin yetkisine yönelik itirazlar, ilk itirazlardan olup (HUMK’un 187/2) bu husus mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden “hadise” şeklinde incelenerek sonuçlandırılır. (HUMK’un 190-196) Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, “eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturulan yer mahkemesidir. (TMK.m.168) Davacı, yasada yetkili olarak gösterilen bu yer mahkemelerinden birinde dava açabilir. Yerleşim yeri bir kimsenin “sürekli kalma niyetiyle” oturduğu yerdir. (TMK.m.l9/l) Davacı, otuz beş yıldır oturduğu ve yerleşim yeri olduğunu ileri sürdüğü yer mahkemesinde boşanma davasını açmıştır. 29.4.2006 tarihinde yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre; kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus kütüklerinde bulunması zorunludur. (5490 s.K.m.7) Bu kanuna dayanılarak çıkartılan ve 15.8.2007 tarihinde yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi yönetmeliğine göre; yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanları esas alınır, adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (Yönetmelik m. 13/1) Davacının, dava tarihi itibariyle yerleşim yeri adresinin Nüfus Müdürlüğünden sorulup tespiti, tarafların yetki itirazı hakkında gösterecekleri delillerin toplanıp birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bunlar yapılmaksızın eksik inceleme sonucu yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 07.07.2010