Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Kararının Tanınması

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2007/20370
K:2008/4162
T:26.03.2008

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Tanınması istenen Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin boşanma davasında, tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup, mahkeme kararından 02.05.2005 tarihli Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin başka bir kararı ile çocukların velayetinin anneye bırakıldığı anlaşılmaktadır.
Yabancı mahkeme kararında velayet konusunda hüküm oluşturulmamış olması da Türk kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturmaz. Zira velayete ilişkin düzenleme sonradan da istenebilir. Hükmün bu konuda eksiklik taşıması kamu düzenini zedelemez. Davanın kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.03.2008(Çrş.)
Başkan V. Üye Üye Üye Üye
A.Vehbi Aksoy Nail Özkılıç Halim Kayapınar Erdoğan Buyurgan Mahmut Kamacı