Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Kusur Maddi Manevi Tazminat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2008/12439
K:2008/12833
T:08.10.2008

BOŞANMADA KUSUR
MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT

Özet
Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda karısına şiddet uygulayan ve ilk açtığı boşanma davası reddedilip boşanma nedeni yaratan koca tam kusurludur.
Boşanmaya yol açan olaylarda daha az kusurlu olan ve boşanmayla maddi desteğini yitirecek olan kadım lehine maddi tazminata hükmedilmelidir.
Boşanmada daha az kusuru olan ve kişilik hakları saldırıya uğrayan kadın lehine manevi tazminata hükmedilmelidir.

4721 s. Yasa m. 4,174/1,186
818 s. Yasa m. 42,43,44,49

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafakalar, tazminatlar ve kocanın davası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle Kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-karşı davacı kocanın tüm, davacı karşılık davalı kadının ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda; karısına şiddet uygulayan ve ilk açtığı boşanma davası reddedilip boşanma sebebi yaratan koca tam kusurludur.
a- Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (MK md.4, BK md.42 ve 44) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
b- Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK 4, BK 42, 43, 44, 49) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hûkmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Hükmün yukarıda 2. maddenin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Ali’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran Sevil’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:İSTANBUL BAROSU DERGİSİ 2010-2