Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Nafaka Tazminat

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2007/18029
K:2008/14932
T:11.11.2008

TAZMİNAT
NAFAKA

4721 s. Yasa m. 174,175,364

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Ömer Aslaner vekili Av. H. İbrahim Şahin ve temyiz eden karşı taraf davacı Meral vekili Av. Beytullah Ata geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle *dava tarihinin 23.11.2005 olduğu halde kararda 23.11.2006 şeklinde yazılmasının maddi hatadan kaynaklanmasına ve bunun her zaman düzeltilmesinin mümkün bulunmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesine göre; nafaka davalarında reddedilen kısım için vekalet ücretine hükmedilemeyeceğine göre tarafların aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Dava boşanmadan sonra, boşanan kadın tarafından Türk Medeni Kanununun 174 ve 175 maddelere dayalı maddi, manevi tazminat, yoksulluk nafakası ile davalının ergin çocuğu tarafından açılan Türk Medeni Kanununun 364. maddesine dayalı yardım nafakasına yöneliktir. Boşanma kararı 21.9.2005 tarihinde kesinleştikten sonra bu dava 23.11.2005 tarihinde açılmış ve faizde istenmiştir. Maddi ve manevi tazminata, bu davanın açıldığı 23.11.2005 tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi gerekirken, kararın kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilmesi doğru değildir.
3-Tazminat istekleri kısmen kabul kısmen reddedilmiştir. Reddedilen kısım için davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10/2. maddesi de gözetilerek vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
4-Hüküm kısmında sadece bakiye harcın gösterilmesi, davacının yatırdığı toplam nisbi harç miktarının belirtilmemesi de doğru değildir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) (3) ve (4) nolu bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin (1) nolu bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.11.2008 Salı