Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Sonrasında Katkı Payı Davası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2007/5321
K:2008/2579
T:03.03.2008

BOŞANMA
KATKI BEDELİ ALACAK

Özet
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda güven sarsıcı davranışlarda bulunan davalı kocanın ağır kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
Davalı koca karşı dava olarak; davacı kadın adına kayıtlı gayrimenkule yapmış olduğu katkı nedeniyle alacak talep etmiş ve mahkemece 24.02.2006 tarihinde bu talep tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmiştir. Kocanın açmış olduğu bir boşanma davası olmadığı halde yazılı şekilde boşanma davasının reddine ve buna bağlı olarak ücreti vekalete hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, karşı davanın reddi, yargılama gideri, tazminat ve velayet yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda güven sarsıcı davranışlarda bulunan davalı kocanın ağır kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı koca karşı dava olarak; davacı kadın adına kayıtlı gayrimenkule yapmış olduğu katkı nedeniyle alacak talep etmiş ve mahkemece 24.02.2006 tarihinde bu talep tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmiştir. Kocanın açmış olduğu bir boşanma davası olmadığı halde yazılı şekilde boşanma davasının reddine ve buna bağlı olarak ücreti vekalete hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların yukarıda l. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.03.2008 pzt.