Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanmada Karşı Dava

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/20744
K:2007/16917
T:04.12.2007

AİLE HUKUKU
DAVALARIN FARKLI OLAYLARA DAYANMASI
DERDESTLİK SAVI

Özet
Davacı kadının açtığı boşanma davasında da taraflar aynı ise de; dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 27.11.2007 günü duruşmalı temyiz eden Karolin ve temyiz eden Ohannes ile vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacıdavalı kadının 15.07.2005 tarihinde açmış olduğu boşanma davasının tarafları aynı ise de; dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Mahkemece davanın tefrikine karar verilmediği de gözönüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 500.00.TL. vekalet ücretinin Ohannes’ten alınıp Karolin’e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.12.2007