Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanmada Velayet Kime Verilir

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2008/16941
K:2009/4145
T:10.03.2009

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davalı eşinden boşanmış, boşanma kararı ile müşterek çocuk 1994 doğumlu A… Ş…’nin velayeti davalıya bırakılmış, karar 28.09.2004 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacı, davalının babası, çocuğun büyükbabasıdır. Velayetin babadan alınmasını talep etmektedir.
Aslolan velayetin ana veya baba tarafından kullanılmasıdır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Bu bakımdan davanın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49.ncu maddesi uyarınca çocuğun anesine ihbar edilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, açıklanan yönde işlem yapılmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incleenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.10.03.2009 (Salı)