Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Karşılıklı Boşanma

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2008/1128
K:2008/2781
T:04.03.2008

KARŞILIKLI BOŞANMA

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kişisel ilişki, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Davalı karşı davacı kocanın katılma yolu ile temyiz dilekçesinin harcı ve kaydı bulunmadığından incelenmesine yer olmadığına,
2- Davacı karşı davalı kadın’ın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
a- Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle davacı karşı davalı kadının yargılama aşamasında manevi tazminat talebinin bulunmamasına göre aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
b- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan , özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md.186/1) geçimine, (TMK md.185/3) malların yönetimine (TMK. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.md.185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK.169). O halde dava tarihinden geçerli olmak üzere, herhangi bir işi ve geliri olmayan kadın yararına Türk Medeni Kanununun 185/3, 186/3 maddelerine uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
c-Yaptırılan zabıta araştırmasına ve tanık Filiz’in beyanına göre; davacı karşı davalı kadın’ın çalışmadığı anlaşılmaktadır. Tanıklardan Belgün ise Bedaş ta çalıştığını beyan etmiştir. Çalıştığı bildirilen işyerinden araştırma yapılarak, çelişkinin giderilmesi ile kadının düzenli ve sürekli bir gelire sahip olup olmadığı belirlenerek, sonucu uyarınca yoksulluk nafakası (TMK. md. 175) hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda 2/b ve c bentlerinde gösterilen nedenlerle davacı karşı davalı kadın yararına BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin yukarıda 2/a. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, davalı karşı davacı kocanın temyizinin l. bentte yazılı sebeple incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.03.2008 sa.